StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Server

a+aa-

Stampit Server

Е-подпис за сигурно идентифициране и комуникация със сървър

За да Ви бъде издаден УЕП Stampit Server е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:
 • за юридически лица СНЦ:
  • съдебно решение за регистрация;
  • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланка "Искане за издаване на удостоверение за електронен подпис" - оригинал или нотариално заверено копие;
 • за юридически лица ТД, регистрирани в АВ - справка от Агенция по вписванията;
 • за други институции:
  • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • документ за създаване на институцията;
  • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията;
 • доказателство за правото на ползване на името на домейн - копие, заверено от заявителя;
 • нотариално заверено пълномощно, с което юридическото лице упълномощава свой представител да го представлява пред StampIT за всички действия, свързани с издаването и управлението на сертификата - оригинал. Примерен образец можете да намерите тук.
 • документ за самоличност /лична карта/ на физическото лице, което е упълномощено да представлява юридическото лице пред StampIT.
В офисите на Stampit следва да подпишете: 

 

Цена за издаване: 75,00 лв. без ДДС / 90,00 лв. с ДДС

 

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Още удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Object

Е-подпис за подписване и защита на софтуерни обекти

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД